Egypt Definition: Praenomen

Praenomen

A king's first cartouche name or throne name.