Tour Egypt: Money - Fifty Pounds

50 Egyptian Pounds - English

50 Egyptian Pounds - Arabic

Fifty Pounds