Starożytny Egipt: Kraj bogów i piramid

 

Historia starożytnego Egiptu obejmuje okres ponad 3000 lat. W tak dÅ‚ugim czasie kraj doÅ›wiadczaÅ‚ wielu zmian - niekiedy drastycznych, a starożytni Egipcjanie byli rzÄ…dzeni przez 30 dynastii wywodzÄ…cych siÄ™ z linii królów i faraonów. PoczÄ…tkowo Egipt skÅ‚adaÅ‚ sie z dwóch części - Górnego i Dolnego, które zjednoczyÅ‚ Król Menes ok. 3 500 roku p.n.e. Od tego momentu faraonowie nazywani byli wÅ‚adcami dwóch Królestw, a na nagrobkach i dzieÅ‚ach sztuki byli przedstawiani z koronÄ… Å‚Ä…czÄ…cÄ… korony Górnego i Dolnego Egiptu, zwanÄ… "pschent". Nazwy Górny i Dolny Egipt pochodzÄ… od biegu Nilu - życiodajnej rzeki, która swoje źródÅ‚o ma na wyżynach Afryki Wschodniej i pÅ‚ynie aż do ujÅ›cia w Morzu Åšródziemnym. StÄ…d Egipt poÅ‚udniowy zwany byÅ‚ Górnym Egiptem, a PóÅ‚nocny - Dolnym Egiptem. Chociaż w paÅ„stwie udaÅ‚o siÄ™ poÅ‚Ä…czyć zwyczaje mieszkaÅ„ców to różnice w poziomie rozwoju tych dwóch regionów byÅ‚y widoczne, gdyż rozwijaÅ‚y siÄ™ one niezależnie, każdy we wÅ‚asnym tempie.

 

Starożytny Egipt byÅ‚ Å›wiadkiem wzrostu nowej zÅ‚ożonej religii politeistycznej, której wyznawcy skÅ‚adali hoÅ‚d wielu bogom. To wÅ‚aÅ›nie daÅ‚o poczÄ…tek licznym kontrowersyjnym decyzjom i konfliktom, m.in. Faraona Akhtnatona, który chciaÅ‚ nawrócić Egipt na monoteizm, jednak kraj powróciÅ‚ do politeizmu już podczas rzÄ…dów jego syna.

 

Rozwój i rozkwit cywilizacji starożytnego Egiptu w dużej mierze zależaÅ‚ od Nilu, jednak wymiana handlowa również przyczyniÅ‚a siÄ™ do wzrostu zamożnoÅ›ci jego mieszkaÅ„ców. Najlepiej widoczne jest to na przykÅ‚adzie grobowców rodziny królewskiej, które z czasem stawaÅ‚y siÄ™ coraz bardziej wyszukane, aż do okresu budowania piramid, od ok. 2630 roku p.n.e. Rozwój cywilizacji Rzymu i Grecji sprawiÅ‚, że Egipcjanie znaleźli siÄ™ pod rzÄ…dami innych paÅ„stw. SchyÅ‚ek religii starożytnego Egiptu rozpoczÄ…Å‚ siÄ™ wraz ze wzrostem znaczenia chrzeÅ›cijaÅ„stwa przywiezionego przez Rzymian.

Bardzo obszerna i zÅ‚ożona historia Egiptu może wydawać siÄ™ trudna do zrozumienia. Obejmuje ponad 5000 lat – od poczÄ…tków cywilizacji, przez rozwój imperium Greków i Rzymian, ustanowienie Judaizmu, ChrzeÅ›cijaÅ„stwa i Islamu, okres kolonialny rzÄ…dów Francuzów i Anglików, wreszcie powrót do niepodlegÅ‚oÅ›ci. Egipt odgrywaÅ‚ ważnÄ… rolÄ™ przez caÅ‚y ten czas - nawet dziÅ› można odnaleźć Å›lady i pomniki Å›wiadczÄ…ce o istotnym wpÅ‚ywie paÅ„stwa faraonów na rozwój wydarzeÅ„ historii, od poczÄ…tków ludzkoÅ›ci do czasów obecnych. Nieustannie odkrywamy nowe fakty dotyczÄ…ce nie tylko historii czÅ‚owieka w Egipcie, ale również z czasów prehistorycznych, kierunków migracji i wreszcie sposobów osiedlania siÄ™, zakÅ‚adania spoÅ‚ecznoÅ›ci, które daÅ‚y poczÄ…tek nowym cywilizacjom.

W Egipcie możemy znaleźć najstarsze  Å›lady broni datowane na tysiÄ…ce lat przed naszÄ… erÄ…, ale z drugiej strony znajdziemy również cmentarze i pomniki z Drugiej Wojny Åšwiatowej. To wÅ‚aÅ›nie w kraju faraonów odnaleziono jedne z pierwszych dowodów na piÅ›mie na istnienie starożytnych cywilizacji, spoczywajÄ…ce obok dzieÅ‚ wielkich myÅ›licieli i pisarzy grecki, dzieÅ‚ z okresu ChrzeÅ›cijaÅ„stwa czy poczÄ…tków Islamu, a nawet nowożytnych zdobywców Nagrody Nobla. Prehistoryczne piramidy czy wielkie kolumny wspierajÄ…ce masywne Å›wiÄ…tynie, to tylko przykÅ‚ady egipskich zabytków, które na pewno znajdziemy też w innych miejscach Å›wiata. Jednak w Egipcie obok pierwszych monumentalnych budowli z kamienia można odnaleźć pierwsze brukowane drogi, winiarnie, browarnie, a nawet miejsca podpisania pierwszych miÄ™dzynarodowych paktów pokojowych. Poza tym to wÅ‚aÅ›nie tu usÅ‚yszymy o pierwszych naukowcach, lekarzach, architektach czy matematykach.

Egipt daje możliwość okrywania odlegÅ‚ej przeszÅ‚oÅ›ci cywilizacji, a przez rozumienie jego historii poznajemy jeszcze lepiej momenty chwaÅ‚y czÅ‚owieka i jego osiÄ…gniÄ™cia, zauważamy również czÄ™sto powtarzane bÅ‚Ä™dy. ÅšledzÄ…c uważnie przeszÅ‚ość Egiptu dowiemy siÄ™ o mocarstwach, które powstaÅ‚y, żeby potem oglÄ…dać ich spektakularny upadek, poznamy wspaniaÅ‚ych przywódców i niezrównanych wÅ‚adców, poznamy również przyczyny ich niepowodzeÅ„.

Dowiemy siÄ™ też o religiach, kierunkach ich rozwoju, a wraz z upÅ‚ywem czasu –  przyczynach zastÄ…pienia przez inne religie. Pomimo wielu zawirowaÅ„, można powiedzieć, że religia starożytnego Egiptu nie umarÅ‚a. Nawet dziÅ› wielu obywateli Egiptu wciąż pielÄ™gnuje stare zwyczaje, w tym niektóre tradycje religijne przekazywane od tysiÄ™cy lat z pokolenia na pokolenie. PrawdÄ™ mówiÄ…c, elementy religii starożytnego Egiptu  w szczególnoÅ›ci czynnoÅ›ci pogrzebowe, majÄ… wpÅ‚yw na życie ludzi na caÅ‚ym Å›wiecie w czasach obecnych.

Wszystkie informacje o historii Egiptu i jego zabytkach, które tu zgromadziliÅ›my, odnoszÄ… siÄ™ do każdego aspektu życia  w starożytnym Egipcie – od kultury kraju po jego mieszkaÅ„ców, od zabytków do zdobytej wiedzy. Odkrywamy historiÄ™ Egiptu krok po kroku – nie spiesz siÄ™, jesteÅ›my pewni, że tutaj znajdziesz  odpowiedź na pytania o historiÄ™ Å›wiata i kraju w jakim my obecnie żyjemy.